" async>
Kategóriák
VIP tagjaink az elsők, akik értesülnek kuponjainkról, híreinkről, az új termékekről. Gyere, várunk Téged is!
Szalagfüggöny szerelés

Vállaljuk komplett szalagfüggönyök felmérését,
szerelését Dabas 70km-es
körzetében.

Blog

Gyorsposta külföldről

5 munkanapos szállítási határidő, előre utalás után, egyenesen a kért címre megy a gyárból.

Rasch tapéta: 12 tekercsig
9000.-

Marburg tapéta: 12 tekercsig
15000.-

AS tapéta
11000.-

Erismann tapéta: 12 tekercsig

11000.-

Barkácsbolt
Fizetési megoldás

Nyereményjáték szabályzata

A Tapétakarnis Kft. által szervezett Nyereményjáték a Legyen csodás az otthonod Húsvétra
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
I. A nyereményjáték szervezője:
1.1. A nyereményjátékot a Tapétakarnis Kft. (székhely: 2370 Dabas, Bartók Béla út 84.,
cégjegyzékszáma: 13-09-186639, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a tapéta
promótálása és népszerűsítése céljából.
II. A nyereményjátékban történő részvétel feltételei:
2.1. A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag
azon 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek vehetnek
részt, akik megfelelnek a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban:
„Játékszabályzat”) foglalt feltételeknek és követelményeknek (a továbbiakban: „Játékos”). A
Nyereményjátékban cselekvőképtelen személy törvényes képviselője útján sem vehet részt. A
Nyereményjátékban való részvételre Játékos az alábbi adatokat köteles Szervező részére megadni:
név, cím, mail cím, telefonszám ( csomagküldés, kapcsolatfelvétel céljából ).
A Szervező jogosult a Nyereményjátékból kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban foglalt előírásoknak. Nem vehet részt a Nyereményjátékban a Szervező vagy a
Szervező tulajdonosainak egyéb érdekeltségébe tartozó szervezet, társaság alkalmazottai és
megbízottjai, valamint a Szervező által a jelen Nyereményjáték előkészítésében, megszervezésében,
kivitelezésében közreműködő személyek és társaságok munkavállalói, megbízottjai és a Ptk. 8:1.§ (1)
bekezdés 1. pontja alapján a felsoroltak közeli hozzátartozói.

2.2 A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével, regisztrációjával a jelen Játékszabályzatot
automatikusan magukra nézve kötelezőnek ismerik és fogadják el és ezzel jogosultak a
Nyereményjátékban való részvételre.
2.3. A Nyereményjátékban részt vehet:

- aki 2023.01.01. és 04.01. között vásárol a Tapétakarnis Kft. - től.

-erről képet tölt fel a Tapétakarnisos ötletek nevű Facebook zárt csoportba.

- megírja ott a vásárlása összegét ( max 100 000.- ).

. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen és regisztráción alapul.
III. A Nyereményjáték időtartama
3.1. A jelen Nyereményjáték 2023. 01.01-én 00:00 órakor indul, és 2023. 04.01-án 24.00 óráig tart.
IV. A Szervező jogai, kötelezettségei és felelőssége
4.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű okból bekövetkező meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett
regisztrációkért, illetve a Nyereményjátékba résztvevőként történő bejelentkezéséért. A regisztráció és bejelentkezés bizonyítása a Játékost terheli.
V. A Játék nyereménye, a sorsolás
5.1. A Játék nyereményei: 1 játékos visszanyeri a vásárlása összegét, max 100000.-ot.

+ egyéb felajánlott kisebb ajándékok.

, amely a Játékosok között a Szervező ügyvezetője, Bálint Erika által kerül kisorsolásra.
A sorsolásra a 2023. húsvétkor élő adásban kerül sor.
A sorsolásról jegyzőkönyv nem kerül felvételre.
5.2. Szervező a nyeremény nyertesének nevét az élő adás végén, és a Szervező Facebook oldalán/Facebook posztra történő válaszban teszi közzé a sorsolástól számított egy napon belül. A nyertes Játékos ezen közzétételre válaszolva kell FB privát üzenetben a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, postázási címe, e-mail címe).
5.3. Szervező a sorsoláson 1 (egy ) fő nyertest, és több kisebbet sorsol ki. 
5.4. Szervező - előre nem látható körülmények esetére – fenntartja magának a jogot, hogy a jelen
Játékszabályzatban meghatározott nyereményt egy másik - a korábbi nyereménnyel megegyező vagy
annál magasabb értékű - nyereménnyel helyettesítse. Szervező ezzel kapcsolatban semminemű
kifogást vagy panaszt nem köteles elfogadni és azt kivizsgálni azzal, hogy a Játékos a helyettesítő
nyereményt jogosult mindennemű térítési igény nélkül visszautasítani.
5.5. Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akiről kiderül, hogy nem
felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, előírásoknak.
VI. A Játékos jogai és kötelezettségei
6.1. Valamennyi Játékos, így a nyertes Játékos is köteles együttműködni annak érdekében, hogy
Nyereményjáték a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és törvényesen, illetve érvényesen kerüljön
lebonyolításra, továbbá a nyeremény a nyertes Játékos részére átadására.
6.2. Ha a 6.1. pontban foglalt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget,
és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező
mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény további kézbesítésének, rendelkezésre
bocsátásának ismételt megkísérlése alól.
6.3. Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét, illetve a nyeremény kézbesítését legkésőbb a
sorsolás eredményének közzétételét követő 30 (harminc) napon belül köteles biztosítani és teljesíteni.
A jelen határidő nyertes Játékos részéről felmerülő bármely okból történő meghiúsulása mentesíti
Szervezőt a határidőn túl történő kézbesítéstől vagy rendelkezésre bocsátástól és jogosult a
nyereményt egy általa szervezésre kerülő következő nyereményjátékban felhasználni.
6.4. A Játékos köteles érvényes és valós adatokat szolgálni, amennyiben a Nyereményjátékra
jelentkezik, arra regisztrál. A Játékos által bárminemű okból tévesen vagy hibásan szolgáltatott adattal
kapcsolatban a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli. A Játékos által tévesen, hiányosan
vagy hibásan megadott postázási címből eredő felelősség, valamint az ebből eredő postázás
elmaradásáért, késedelméért vagy a kézbesítésből eredő károkért kizárólag a Játékost terheli
felelősség, ezen felelősség alól a Szervező mentesül
6.5. A Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át
nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási
költséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek  a Játékost terhelik.
6.6. Amennyiben a nyertes Játékos a nyeremény átvételében korlátozva van, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján jogosult.
6.7. A Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációval és az abban való részvétellel mindennemű
további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Játékszabályzat alapján a Játék során általa
Szervező részére megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a
Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és
engedélyezés nélkül felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. Az adatkezelést Szervező a
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a Szervező székhely címén: 2370 Dabas, Bartók Béla út 84. vagy e-mail címén: hello@tapetakarnis.hu
2
A Játékos a fenti címen és e-mail címen írásban kérheti adatai helyesbítését vagy bárminemű egyéb
információt is.
Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Azonban a Játékos
tudomásul veszi, hogy amennyiben

- a Játék lebonyolításához szükséges és a Szervező által kért adatokat nem bocsátja
rendelkezésre
- vagy azok törlését még a nyeremény átadását megelőzően kéri,
az a Játékból való kizárásához vezet; valamint

- jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a
Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező végzi.
A nyeremény kézbesítésében az alábbi cég vesz részt: GLS General
Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.).
A Szervező a Játékos személyes
adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson
alapuló hozzájárulása nélkül. Szervező a Játékos adatait kizárólag a Nyereményjáték időtartama alatt,
a sorsolás közzétételéig kezeli.
VII. Egyéb rendelkezések
7.1. A Játékkal kapcsolatos információk a https://www.facebook.com/tapetakarnis internetes oldalon találhatóak meg.
7.2. Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából
azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el vagy a
Játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.
7.3. Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték, promóció alól teljes mértékben mentesíti a
Facebookot és kijelenti, elismeri továbbá, hogy az nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával,
szervezésével, illetve együttműködésével került megszervezésre, azt a Facebook nem vizsgálja, nem
hagyja jóvá és nem támogatja. Szervező továbbá tájékoztatja a Játékost, hogy az általa a Szervező
részére a Nyereményjáték keretében megadott adatai nem a Facebook, hanem a Szervező
adatbázisába kerülnek és a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek kezelésre.

Dabas, 2023.01.01.